รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ /พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร


การวิจัยเชิงคุณภาพ -- การตั้งชื่อเรื่องที่จะทำการวิจัย -- การทบทวนวรรณกรรม -- ระเบียบวิธีวิจัย -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล -- การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม -- วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี -- การวิเคราะห์เนื้อหา
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร
พิมพ์ครั้งที่ 1
H 62.5 พ654น
9786162104350
001.4
Text
ไทย
ปัญญาชน,
2559
กรุงเทพฯ :
390 หน้า : ภาพประกอบ
LOADING LIST...
LOADING LIST...