รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

วิจัยเชิงคุณภาพ :Qualitative research


มโนมติเบื้องต้นของการวิจัย -- การวิจัยเชิงคุณภาพ -- ลักษณะและการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ -- ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น -- กระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพ -- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ -- ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ -- เทคนิคเดลฟาย -- รายงานการวิจัยและเค้าโครงวิจัย1. มโนมติเบื้องต้นของการวิจัย 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 3. ลักษณะและการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 4. ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น 5. กระบวนการในการวิจัยเชิงคุณภาพ 6. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 7. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 8. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 9. เทิคนิคเดลฟาย 10. รายงานการวิจัยและเค้าโครงวิจัย.
เอนก พ.อนุกูลบุตร.
พิมพ์ครั้งที่ 1
H 62 อ893ว
9786169154235
001.424
Text
ไทย
บริษัท อีดีเบส จำกัด,
2556.
กรุงเทพฯ :
103 หน้า.
LOADING LIST...
LOADING LIST...