รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ [พิมพ์ครั้งที่ 22 2557 ] /


สารบัญ: ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ -- การเตรียมตัวทำงานภาคสนาม -- การสังเกต -- การสัมภาษณ์ -- การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ -- การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนรายงาน -- ข้อควรระวังในการทำวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ -- การเตรียมตัวทำงานภาคสนาม -- การสังเกต -- การสัมภาษณ์ -- การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการอื่นๆ -- การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล -- การเขียนรายงาน -- ข้อควรระวังในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ.
สุภางค์ จันทวานิช
22
H 62 ส837ว
9740317553
001.4
Text
ไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2556
กรุงเทพฯ :
233 หน้า ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...