รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ


การวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิเคราะห์ข้อมูล -- ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล -- วิธีวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน -- วิธีวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะอื่นๆ
สุภางค์ จันทวานิช.
พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขเพิ่มเติม]
H 62 ส246ก
9789741332564
001.422
[text]
ไทย
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551.
กรุงเทพฯ :
177 หน้า ; 21 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...