รายละเอียดบรรณานุกรม Back

XML

วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ =Research methodology in behavioral sciences /วรรณี แกมเกตุ
3.
H 62 ว271ว
9789740322993
001.4
Text
ไทย
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551.
กรุงเทพฯ :
ธ, 565 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
LOADING LIST...
LOADING LIST...