บริการช่วยเหลือ (Ask librarian) Back
บริการสืบค้นข้อมูล (Information Searching Service)
ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหารได้ใช้ระบบ MIL-LIB 4.0 ในการจัดเก็บและให้บริการสืบค้น โดยพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาในช่องว่าง แล้วกดสืบค้นหรือ Enter และหากต้องการค้นหาอย่างละเอียดให้กดที่ สืบค้นแบบละเอียด โดยสามารถค้นหาได้จาก ชื่อเรื่อง(Title) ชื่อผู้แต่ง(Author) หัวเรื่อง (Subject) เลขเรียนหนังสือระบบดิวอี้ (Call Number)  เลข ISBN โดยระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อหนังสือ หน้าปกหนังสือ(บางรายการที่ทางห้องสมุดได้อัพเดทข้อมูล) และเรื่องย่อ (Abstract) เพื่อให้ผู้ใช้บริการนั้นสามารถเห็นภาพรวมของหนังสือและเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสืออีกด้วย 
ผู้มีสิทธิที่ใช้บริการ
1.นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)
2. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ รร.ชท.
3. บุคคลทั่วไป (ไม่สามารถยืมได้)
ระเบียบการยืม-คืนสารสนเทศ
หนังสือทั่วไป
1. นชท.ยืมได้ครั้งละ 2 เล่ม เป็นระยะเวลา 7 วัน
2. ข้าราชการยืมหนังสือได้ครั้งละ 5 เล่ม เป็นเวลา 30 วัน

สื่อโสตทัศน์ (CD,VCD,DVD)
1. ยืมได้ 2 รายการ เป็นระยะเวลา 5 วัน
หมายเหตุ
1. หนังสือทั่วไป หากคืนเกิดที่กำหนด มีค่าปรับวันละ 1 บาท/เล่ม/วัน
2. สื่อโสตทัศน์ หากคืนเกินกำหนด มีค่าปรับวันละ 5 บาท /รายการ/วัน
3. หากหนังสือ หรือสื่อโสตทัศน์หาย จะต้องซื้อชดใช้ให้ หรือปรับตามราคาหนังสือ โดยอัตราดังกล่าวไม่รวมค่าปรับเกินกำหนด
4. หาก นชท. เพิกเฉยไม่ติดต่อส่งหนังสือคืน ก่อนสิ้นภาคเรียนจะต้องงดแจ้งผลการเรียน