คำขยายในภาษาอังกฤษ

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 2
Call Number 428.2 ย544ค 2542
ISBN/ISSN 9743310789
Author(s) เยาวภา พุกกะคุปต์
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
คำขยาย
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2542
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes Modifiers -- Adjectives -- Adjectivals -- Adverbs -- Sentence Modifiers
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous