อังกฤษอ้างอิง

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 2
Call Number 428.24 น457อ 2543
ISBN/ISSN 9743333177
Author(s) นาฏยา วิพุธศิริ
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
ไวยากรณ์
การใช้ภาษา
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2543
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous