เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ อ่าน เขียน พูด แปล

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition
Call Number 428.2495911 ท533ก
ISBN/ISSN
Author(s) ทีม Life balance
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษา
บทสนทนาและวลี
ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher ซีเอ็ดยูเคชั่น,
Publishing Year 2556
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes การอ่าน -- การพูด -- การเขียน -- การแปล
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous