คู่มือสร้างสื่อการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เรียนรู้ด้วยตนเอง

Collection Location 213 ห้องสมุดโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
Edition
Call Number 371.33 ล955ก
ISBN/ISSN 9786160407194
Author(s) นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
Ricky Lowes (ริกกี โลวส์)
Francesca Target (ฟรานเชสกา ทาร์เกต)
Subject(s) สื่อการสอน
การใช้ภาษาอังกฤษ
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher inspire
Publishing Year 2555
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation 144 หน้า
Abstract/Notes เนื้อหาโดยสังเขป
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่เวทีอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การสร้างสื่อการพูดที่หลากหลาย และใช้ได้จริงในคู่มือเล่มนี้ ที่เต็มไปด้วยเคล็ดลับและเทคนิคการสร้างสื่อการพูดที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนภาษาอังกฤษ มีแบบสอบถามประเมินการสอนของครู พร้อมแนวทางแก้ปัญหา รวมถึงแบบฝึกหัดและกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เหมาะสำหรับครูภาษาต่างประเทศทุกภาษา ที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้พัฒนาการพูดของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สารบัญ
ภาค ก การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
บทที่ 1 ทัศนคติของครู
บทที่ 2 ทัศนคติของนักเรียน

ภาค ข การสร้างความเข้าใจ
บทที่ 3 เกี่ยวกับการเรียนรู้
บทที่ 4 เกี่ยวกับนักเรียน
บทที่ 5 เกี่ยวกับภาษา

ภาค ค การพัฒนาทักษะ
บทที่ 6 เรียนรู้คำศัพท์
บทที่ 7 เรียนร่วมกับคนอื่น
บทที่ 8 ทักษะทั้ง 4 ด้าน
บทที่ 9 การฟังและการพูด
บทที่ 10 การอ่านและการเขียน
บทที่ 11 ใช้สื่อในการเรียน

ภาค ง การตัดสินใจ
บทที่ 12 ฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบ
บทที่ 13 การประเมินตนเอง
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous