สูตรสำเร็จการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ = Blueprints for Essay Writing in English/วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล

Collection Location 208 ห้องสมุดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Edition 2
Call Number PE1471 ว179ส
ISBN/ISSN 9789740333623
Author(s) วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล
Subject(s) ภาษาอังกฤษ - การเขียน
ภาษาอังกฤษ - การใช้ภาษา
ความเรียง - ภาษาอังกฤษ
Classification NONE
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publishing Year 2559
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous