สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

Collection Location 109 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1.
Call Number 012
ISBN/ISSN -
Author(s) ศิลปากร,กรม
Subject(s) พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Classification 012
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
Publishing Year 2512
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation
Abstract/Notes
Specific Detail Info
Image
  Back To Previous