ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาเพื่อการแปล จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Collection Location 306 ห้องสมุดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
Edition 1
Call Number 418.02 ร342ค
ISBN/ISSN 9789740323501
Author(s) รัชนีโรจน์ กุลธำรง
Subject(s) ภาษาอังกฤษ
การแปลและการตีความ
การแปล
Classification หมวด 400
Series Title
GMD Text
Language ไทย
Publisher สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publishing Year 2552
Publishing Place กรุงเทพฯ
Collation หนังสือ
Abstract/Notes ความรู้เรื่องการแปล -- องค์ประกอบของความหมายในคำศัพท์ -- การหาความหมายของศัพท์จากพจนานุกรม -- ความหมายที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์ -- กลวิธีในการคิดหาคำแปล -- การกำหนดความหมายของคำจากบริบท -- โครงสร้างทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอนของภาษาอังกฤษ -- การแปลชื่อเฉพาะ -- ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพในการแปล -- คุณภาพของงานแปล -- ภาคผนวก: แบบฝึกหัดสำหรับฝึกวิเคราะห์ต้นฉบับและถ่ายทอดความหมาย
Specific Detail Info Understanding language to translate : from theories to practice
Image
  Back To Previous